Projectpartners

De Provincie Noord-Holland

De provincie is opdrachtgever van Hollandse Luchten. We vinden het belangrijk dat inwoners goed geïnformeerd zijn over de luchtkwaliteit en hierover mee kunnen denken. Daarom verzorgt de Provincie middelen, zoals sensoren, om zelf de luchtkwaliteit te meten. De provincie neemt zelf ook deel aan werkgroepen en bijeenkomsten om de dialoog over leefomgeving aan te gaan. 

Hollandse Luchten is in 2018 in opdracht van de provincie Noord- Holland ontstaan als Pilot Monitoring Omgevingskwaliteit. In de pilotfase is onder andere veel tijd en energie gestoken in het operationaliseren van een fijnmazig burgermeetnet dat gebruik maakt van toegankelijke sensoren om luchtkwaliteit in beeld te brengen. Inmiddels is Hollandse Luchten doorgegroeid naar een project en heeft de provincie daarin de ambitie uitgesproken om verder te professionaliseren en uit te breiden op zowel inhoudelijk als geografisch vlak. Het doel is om met Hollandse Luchten een platform te hebben waarop inwoners, overheden, kennisinstellingen en andere partners kennis en inzichten ontwikkelen, dialoog kunnen voeren en handelingsperspectieven kunnen verkennen over een gezonde, fysieke leefomgeving in hun regio. Vanwege de centrale rol van inwonersparticipatie en dialoog in het project, sorteert Hollandse Luchten daarin tevens voor op de komst van de Omgevingswet.

WaagFutureLab

Waag

Waag Futurelab draagt bij aan het onderzoek, ontwerp en ontwikkeling van een duurzame, rechtvaardige samenleving, door te experimenteren en alternatieven te ontwerpen op basis van publieke waarden. Waag heeft sinds de lancering van Hollandse Luchten bijgedragen aan het opzetten en onderhouden van zowel de technische als de sociale infrastructuur. Waag deelt haar expertise in burgerwetenschap, participatie en open technologie via de diverse thematische werkgroepen om zo burgers in staat te stellen om meer grip te krijgen op hun leefomgeving.

RIVM

Het RIVM geeft binnen Hollandse Luchten op vier verschillende terreinen advies vanuit zijn expertise op het gebied van gezondheidskundige kennis en onderzoek. Ten eerste ondersteunt en verbetert het RIVM het sensormeetnetwerk van Hollandse luchten waar mogelijk en kijkt naar uitbreidingsmogelijkheden op inhoudelijk en geografisch vlak. Het tweede terrein waarin het instituut voorziet, is het bieden van duiding en handelingsperspectief over de data van het meetnetwerk aan de inwoners van Noord-Holland. Specifiek voor de actieve betrokkenen van het meetnetwerk (meetgroepen, experts en lokale partners) biedt het RIVM ondersteuning over de (on)mogelijkheden van sensormetingen, nieuwe onderzoeksvragen, meetstrategieën en uitleg over metingen en data-analyse. Ten slotte faciliteert het RIVM de koppeling tussen Hollandse Luchten en zijn netwerk van (inter)nationale en regionale projecten ten behoeve van kennisdeling en het creëren van synergie.

TNO

TNO heeft haar inzet voor Hollandse Luchten gebundeld in Urban Strategy. Urban Strategy is een interactief instrument voor ruimtelijke planvorming dat goed inzetbaar is voor datagedreven gebiedsontwikkeling. TNO’s inzet omvat taken en werkzaamheden op gebied van advies, ontwikkelen en kennisopbouw. De advisering bestaat uit onder andere kennisinbreng over sensormetingen, rekenmodellen en mogelijke uitbreidingen naar geluid en verkeer. Ook draagt TNO bij aan het adviseren over data vraagstukken en de dialoog daarover met betrokken meetgroepen en inwoners. Op gebied van ontwikkelen beoogt TNO Urban Strategy uit te breiden met instrumenten en modellen voor de monitoring en voorspelling van luchtkwaliteit, verkeer en mogelijk geluid. Hiervoor gebruikt TNO historische data, kunstmatige intelligentie en de inbreng van partners en inwoners. Ten slotte vergt de koppeling tussen meetresultaten van sensoren en modellen een goede interpretatie van wat er gebeurt, waarbij de uitdaging is om de verschillen zo goed mogelijk te verklaren. Ook zaken als uitval, onvolledige metingen en verkeerd geplaatste sensoren moeten worden meegenomen en gecorrigeerd. De vragen die hierbij om de hoek komen kijken en de gedeeltelijke beantwoording ervan, vormen het iteratieve proces van kennisopbouw voor TNO en de andere partners binnen Hollandse Luchten.

AethiQs

AethiQs draagt bij aan Hollandse Luchten met haar expertise op het gebied van data science en AI. AethiQs zorgt bijvoorbeeld voor datavisualisatie en analyses van de data voor de leden van Hollandse Luchten en andere geïnteresseerden.

GGD Amsterdam

GGD Amsterdam

De GGD Amsterdam levert een actieve bijdrage aan Hollandse Luchten met adviezen en suggesties voor de technische en praktische zaken rondom de sensormetingen en de dataverwerking ervan. Hieronder valt de begeleiding van onderhoud aan de luchtsensoren. Daarnaast zal de GGD Amsterdam ook adviseren over de opzet van het meetnetwerk, zoals de locatiekeuze.

Werkgroepen

De projectpartners komen regelmatig samen tijdens drie werkgroepen:

  • Werkgroep communicatie (trekker Waag Futurelab)

  • Werkgroep data science (trekker RIVM)

  • Werkgroep techniek (trekker Waag Futurelab)

De werkgroepen bestaan uit een mix van projectpartners en een vertegenwoordiging vanuit de Hollandse Helden. De Hollandse Helden zijn een groep actieve deelnemers die een trekkende rol binnen de meetgemeenschap hebben en zich mede- eigenaar voelen van het meetnetwerk. Wil jij ook bij een van deze werkgroepen zijn? Meld je dan aan bij je contactpersoon.

Hollandse Helden

Hollandse Helden zijn, naast lid van een meetgroep, ook het gezicht van de meetgroep en zij nemen een centrale rol in. Zij kunnen, samen met de lokale trekkende partij, invulling geven aan hun rol in de meetgroep, bijvoorbeeld als eerste aanspreekpunt voor leden en het co-organiseren van bijeenkomsten of activiteiten. Ook vertegenwoordigen de Helden de lokale meetgroep in bijeenkomsten met Waag Futurelab en Provincie Noord-Holland. De Hollandse Helden komen een keer per maand samen tijdens een online overleg.

Wil je een Hollandse Held worden? Neem dan contact met ons op.